Forretningsbetingelser gældende for Medieplan Denmark ApS.

 1. Generelle oplysninger:

Medieplan Denmark ApS

CVR: 36696699

Åløkke Allé 5-7

5000 Odense C

 

 1. Produkter:

Betingelserne omhandler hjemmesider, webshop med evt. tilhørende e-mail løsninger samt medierådgivning og produkter som har med hjemmesider og markedsføring at gøre. Derudover omhandler betingelserne skilte, Banner, tryksager, gulvmåtter og udvikling af firma Logoer mm.

 

 1. Indgåelse af aftale:

Aftalen mellem Kunde og Medieplan indgås skriftligt, ved underskrevet Kontrakt eller ved e-mail korrespondance.

Kunden levere alt materiale til brug af opbyggelse af hjemmeside samt materiale til skilte, banner, tryksager, gulvmåtter og logo. Filer leveres som outlinet vektorfiler samt pdf filer og ai filer. Hvis materialet ikke bliver fremsendt senest 30 dage efter aftaletidspunktet vil Medieplan oprette midlertidig hjemmeside samt lave forslag til logo, tryksag, banner, gulvmåtter eller skilte mm. Der ydes 30 dage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

Medieplan har ret til at sige nej til en opgave, hvis den viser sig at være for omfangsrig. Kunden bliver i dette tilfælde ikke faktureret.

 

 1. Godkendelse af hjemmeside og tryksager, banner, gulvmåtter, logoer og skilte mm.:

Kundens nye hjemmeside kommer på en testside, og bliver lagt online på kundens domænenavn når kunden har godkendt designet.

Efter tilsendt forslag til tryksager, banner, gulvmåtter, logoer og skilte mm. Er der efterfølgende mulighed for 2 korrektur gange. Herefter påregnes time betaling.

 

 1. Omfang af aftale:

Hvis Hosting og support er aftalt så retter Medieplan de grafiske ønsker som kunden ønsker. Billeder og tekster som kunden sender vil hurtigst muligt blive opdateret.

 

 1. Adresseændringer samt andre ændringer hos kunden:

Hvis kunden ændrer adresse i forhold til de oplysninger Medieplan har fået skal kunden straks give Medieplan besked.

Skulle kunden udmelde sig fra en brancheforening, så kunden ikke må bruge brancheforeningens logo på hjemmesiden så skal kunden straks melde udmeldelsen. Hvis dette ikke overholdes, frasiger Medieplan sig alt ansvar.

 

 1. Ansvar:

Kunden er dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder hjemmeside, mails og domæneregistrering, mm.

Kunden kan ikke videreføre tredjemands krav til Medieplan. Medieplan fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre og andre formuegoder, samt driftstab og tabt arbejdsfortjeneste. Kunden skal selv sørge for at tage backup af mail system da Medieplan ikke er ansvarlig for data i kundens elektroniske postkasse.

Medieplan står ikke til ansvar for force majeure, altså forhold som ligger uden for Medieplans kontrol.

Fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer i webshoppen er Medieplan ikke forpligtet til at få genskabt data.

 

 1. Medierådgivning:

Medierådgivningen påbegyndes ved aftalens underskrift.

Ansvar:

Medieplan er ikke ansvarlig for tredjeparts ydelser til kunden, dette gælder også annonceleverandører. Medieplan yder kun rådgivning. Kunden er selv ansvarlig for aftaler med tredjepart uanset om det er kunden selv eller Medieplan som indgår aftaler på kundens vegne.

 

 1. Fakturering:

Medieplan kan foretage fakturering når hjemmeside til kunde har været 30 dage på testsiden hvor kunden har mulighed for at foretage 2 rettelser i tekst og det grafiske.

 

 1. Priser og betalingsbetingelser:

Alle priser er ekskl. Moms.

Skyldige beløb forfalder til betaling 7. dage efter fakturadato som angivet på fakturaen. I tilfælde af for sen betaling påløber der renter 2% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på Kr. 100,00. Efter to påmindelser med minimum 14 dages mellemrum tilsendes et betalingskrav. Hvis betalingen herefter ikke er modtaget bliver restancen overgivet til tredjepart med henblik på inkasso. Medieplan forbeholder sig ret til at lukke hjemmeside og mailkonto indtil Medieplan har modtaget det skyldige beløb.

 

 1. Tvister og lovvalg:

I tilfælde af en tvist mellem parterne afgøres sagen ved retten i Odense.